Hải Dương phê duyệt vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính

UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương phê duyệt vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính

Việc phê duyệt vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính để các cơ quan, đơn vị cơ cấu tổ chức, cách thức bố trí, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Theo đó, toàn tỉnh có 19 sở, ban, ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, 12 UBND cấp huyện và 235 UBND cấp xã với 2.575 vị trí việc làm được phê duyệt.

Có 321 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 1.729 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; 525 vị trí việc làm chuyên môn dùng chung. Ngoài ra còn có vị trí hỗ trợ, phục vụ được thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

Việc phê duyệt vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị định của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và vị trí việc làm và biên chế công chức…

Việc phê duyệt vị trí việc làm cũng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị cơ cấu tổ chức, bố trí, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị phù hợp, bảo đảm cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Căn cứ quyết định phê duyệt vị trí việc làm của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển dụng, quản lý, đào tạo, kiểm tra, đánh giá, quy hoạch, nâng ngạch, thăng hạng, đào tạo, bồi dưỡng… đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới cải cách tiền lương hiệu quả.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hai-duong-phe-duyet-vi-tri-viec-lam-tai-cac-co-quan-to-chuc-hanh-chinh-379031.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *